Formy terapii są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Mieszkańców. Opierają się głównie na psychologicznych rozmowach wspierających, rozpoznawaniu potrzeb i możliwości Podopiecznych, rozwijaniu oraz podtrzymywaniu ich zainteresowań, które mają na celu zmniejszenie lęku Mieszkańca, podniesienie jego samooceny, wzrost poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz poprawę jakości funkcjonowania w DPS i stanu psychicznego.